Innhold

Generelt

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Andersen Digitalbyrå AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Vi tar forbehold om skrivefeil ved eksempelvis priser og produktbeskrivelser.

Priser & levering

Prisene er oppgitt i norske kroner og inkluderer alle skatter og avgifter om ikke annet er avtalt. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Levering foregår i henhold til de retningslinjene skrevet på siden “Betaling & Levering“.

Forsendelse

Alle leveringer skjer med Bring eller direkte levering fra selger. Det er kjøpers ansvar å sørge for at adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Kunde vil få beskjed per mail når bestillingen er sendt/på vei.

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post eller telefon. Det er viktig at kjøper gir en fullstendig melding til selger på eventuelle skader som er oppstått. Kjøper skal også umiddelbart gjøre speditør som leverer varene oppmerksomme på at pakken er skadet slik at dette kan dokumenteres. Her finnes det ingen unntak.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde uten at dette er avklart på forhånd så dersom kjøper sender selger en forsendelse i retur vil kostnaden måtte bæres av kjøper selv.

Kredittsjekk

Dersom selger ser det nødvendig kan selger kredittsjekke kjøper. Ved en kredittsjekk vil kjøper motta et gjenpartsbrev i posten. Selger forbeholder seg retten til å kredittsjekke kjøper uten varsel på forhånd.

Kundens plikter

Den som er registrert som kjøper (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kjøpers tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kjøpers side. Dersom kjøper kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kjøper melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kjøper mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Når kjøper melder feil til selger og avtaler returnering plikter kjøper å returnere varene innen rimelig tid. Dersom dette ikke overholdes mister kjøper sin rett til reklamasjon. Dersom kjøper har valgt faktura som betalingsmåte vil faktura forfalle til samme dato som opprinnelig selv om kjøper reklamerer med mindre annet avtales skriftlig.

Kjøper er selv ansvarlig for forsendelsen fra den sendes i retur frem til den ankommer selger. Dersom forsendelsen forsvinner under transport vil kjøper selv måtte dekke tapet og ta kontakt med speditør for erstatning.

Dersom kjøper har unngått å lese produktbeskrivelse/bruksanvisninger eller prøvd å finne denne type informasjon og kjøper selv ødelegger en vare på noen form eller måte forsvinner reklamasjonsretten på et produkt.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, dekkes ikke disse utgiftene.

Angrefrist

Kjøper har 14 dagers fri angrerett uten å måtte oppgi grunn for angring. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen må ligge i ubrutt emballasje, og være ubrukt. Varer som kommer i retur og er brukt eller hvor emballasjen er brutt av kjøper vil ikke bli kreditert. Her vil selger sende varen(e) tilbake til kjøper og debitere kjøper for fraktutgiftene og et administrasjonsgebyr pålydende kr. 1000,-.

Salgspant i varer

Selger har salgspant i alle varer frem til kjøper har gjort opp kjøpesum i sin helhet.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.